logo

Key: Cho thuê nhà xưởng dư thừa, bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng, cho thuê nhà xưởng, bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng.

Một số nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư với các hoạt động sản xuất, đã sử dụng không hết diện tích nhà xưởng tại địa điểm đã đăng ký đầu tư thuê lại và muốn được cho thuê lại phần xưởng dư thừa đối với các dự án có mục tiêu sản xuất. Hoạt động cho thuê lại nhà xưởng làm cho doanh nghiệp phát sinh một ngành nghề làm phát sinh thêm một mục tiêu phụ của dự án.

Hoạt động cho thuê nhà xưởng được xem là một ngành nghề có điều kiện theo Phụ lục IV ((101) Kinh doanh bất động sản) của Luật Đầu tư, hoạt động này phải tuân thủ theo quy định chung của luật Kinh doanh bất động sản. Trước đây, khi muốn kinh doanh bất động sản ngoài việc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và yêu cầu vốn của doanh nghiệp này phải trên 20 tỷ đồng, tuy nhiên đến khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực đã bỏ điều kiện doanh nghiệp phải có vốn pháp định đi mà chỉ cần thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”;

Một số doanh nghiệp khi thực hiện dự án, đặc biệt trong các khu công nghiệp chủ yếu là thuê lại đất từ chủ đầu tư và xây dựng nhà xưởng, mục tiêu đầu tư của các chủ đầu tư tại đây hầu hết là hoạt động sản xuất nên có trường hợp chủ đầu tư không đăng ký sở hữu đối với tài sản trên đất (nhà xưởng), vì hiện tại chưa có quy định bắt buộc đăng ký đối với tài sản trên đất trong trường hợp này, nên đến khi muốn cho thuê lại phần xưởng dư thừa thìkhông thể. Vì theo:

Khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký sở hữu công trình nhà xưởng muốn cho thuê lại thì phải đăng ký bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng (mã ngành 6810), việc bổ sung ngành nghề này làm thay đổi mục tiêu khai thác của dự án, doanh nghiệp phải tiến hành điều chỉnh chứng nhận đầu tư tại sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Khu thực hiện cho thuê lại, doanh nghiệp cho thuê cần lưu ý nên cho các doanh nghiệp thuê lại có những ngành nghề tương đồng tránh việc vi phạm hợp đồng thuê đất (mục đích sử dụng) với bên cho thuê. Ngoài ra, hợp đồng cho thuê lại nhà xưởng các bên phải xem xét ghi nhận về trách nhiệm môi trường giữa bên thuê lại, vì địa điểm đầu tư và đăng ký các hoạt động bảo vệ môi trường gần như gắn liền với chủ đầu tư đó, nên việc phát sinh các sự cố môi trường tại địa điểm đăng ký đầu tư thì chủ đầu tư đã đăng ký phải chịu trách nhiệm trực tiếp, để giảm rủi ro vấn đề này các bên nên công chứng hoặc chứng thực hợp đồng cho thuê lại phần xưởng cho thuê này.

Tóm lại, để cho thuê phần xưởng dư thừa doanh nghiệp cần:

  1. Đăng ký sở hữu công trình nhà xưởng
  2. Đăng ký bổ sung ngành nghề có mục tiêu thương mại cho thuê nhà xưởng.
  3. Doanh nghiệp cho thuê lại có ngành nghề tương đồng
  4. Ký hợp đồng cho thuê lại có các nội dung về bảo vệ môi trường và trách nhiệm sự cố môi trường

Địa chỉ:

Email: tuvanphapluatviet@gmail.com

Điện thoại: 0921 996 995

All Rights Reserved. Copyright © 2022 by PHÁP VIỆT LUẬT. Thiết kế website bởi webmoi.vn